Welkom bij GNSS.nl
Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van gnss.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden en bepalingen volledig accepteert. Ga niet verder met het gebruik van de website van GNSS.nl als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer
en alle overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt
en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf.
naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de klant als ons, of ofwel de klant
of onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de klant uit te voeren.
het proces van onze hulp aan de klant op de meest geschikte manier, hetzij door formele vergaderingen
van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de cliënt te voldoen met betrekking tot
van de levering van de door de Onderneming genoemde diensten/producten, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht
van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen dus naar hetzelfde.Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van GNSS.nl geef je toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van GNSS.nl.
in overeenstemming met het privacybeleid van GNSS.nl. De meeste moderne interactieve websites
maken gebruik van cookies om de gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Op sommige delen van onze site worden cookies gebruikt
om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze
affiliate / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn GNSS.nl en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor
al het materiaal op GNSS.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je mag de pagina’s van GNSS.nl voor eigen persoonlijk gebruik bekijken en/of afdrukken, met inachtneming van de beperkingen in deze algemene voorwaarden.

Je mag niet:

Materiaal van GNSS.nl herpubliceren

Materiaal van GNSS.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven.

Materiaal van GNSS.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren.

Inhoud van GNSS.nl herdistribueren (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

1. Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde
link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. Wij
behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en ons linkingbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door door te gaan
door te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze voorwaarden voor het linken.

2. Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook bezwaarlijk vindt, kunt u contact opnemen met
contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of te reageren
direct aan u te antwoorden.
Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen.
of nauwkeurigheid; noch verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website up-to-date wordt gehouden.

3. Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om
en ons te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Geen enkele link(s) mag (mogen) verschijnen op een
pagina op uw website of binnen een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als
lasterlijk, obsceen of crimineel is, of die inbreuk maakt op, anderszins een schending vormt van, of pleit voor de schending of
andere schending van rechten van derden.

4. Offers

Each offer or quotation made by or on behalf of GNSS.nl is made without obligation and does not bind GNSS.nl except when and for so far as GNSS.nl has explicitly stated otherwise in writing or when the parties might have agreed otherwise in writing.

All brochures, catalogues, price lists and folders provided in connection with an offer or quotation and all associated (technical) information provided in the form of designs, drawings or other illustrations, models, samples, tables, schedules, etc, and all other data and information provided remains explicitly the industrial and intellectual property of GNSS.nl. The Other Party is expressly forbidden without GNSS.nl’s permission previously given in writing from copying any material, data or information as meant in the previous sentence either wholly or partially and/or from making it known to third parties in whatever way and/or from allowing it to be used by third parties and/or from selling it or from placing it at anybody’s disposal. The use of this material, data and information remains strictly limited to use by the Other Party within the framework of the order given to GNSS.nl.

Al het hier bedoelde materiaal, gegevens en informatie dienen op eerste verzoek van GNSS.nl onmiddellijk aan GNSS.nl te worden geretourneerd of indien de Wederpartij binnen de termijn van het aanbod geen overeenkomst aangaat of indien de Wederpartij deze overeenkomst annuleert.

 

5. Prijzen

De prijzen zijn in Euro’s en elke prijsopgave is vrijblijvend.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: (i) gebaseerd op levering af fabriek of af magazijn van GNSS.nl; ii) exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; iii) exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; iv) exclusief de kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk geval de hier genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.

In alle gevallen worden prijzen opgegeven of overeengekomen onder de voorwaarde dat wijzigingen in wisselkoersen worden doorberekend indien de officiële wisselkoers op het moment van levering meer dan 2% afwijkt van de wisselkoers op de datum waarop de aanbieding of offerte werd gedaan, waarbij laatstgenoemde wisselkoerspariteit als 100 wordt beschouwd.

 

6. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

Betaling wordt geacht te zijn geschied zodra het gehele openstaande bedrag is overgemaakt en gestort op de door GNSS.nl aangewezen bankrekening, zonder aftrek of verrekening in geval van betaling na de overeengekomen betalingstermijn.

De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is over het openstaande bedrag zonder ingebrekestelling of verzuim vanaf de vervaldag van de vordering een rente verschuldigd van 1% per maand of, indien hoger, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten gemaakt ten gevolge van niet of niet tijdige betaling door de Opdrachtgever, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00. GNSS.nl is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen.

GNSS.nl is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de Klant zekerheid wordt gesteld.

GNSS.nl is gerechtigd de nakoming van een verplichting op te schorten indien de Klant nalaat de verlangde betrouwbare zekerheid te stellen.

In geval van annulering van een bestelling, ongeacht de reden, behoudt GNSS.nl zich het recht voor om eventuele transactiekosten in te houden die door de payment gateway provider in rekening worden gebracht voor het verwerken van de transactie en in geval van restitutie het restitutiebedrag te verwerken.

7. Levering

De door GNSS.nl genoemde levertijden gelden altijd bij benadering.

Levering vindt plaats af fabriek/magazijn.

Een leveringstermijn gaat niet eerder in dan op het moment dat GNSS.nl alle benodigde documenten en informatie heeft ontvangen, zoals, maar niet beperkt tot, bouwtekeningen, opmetingen, betalingszekerheden, etc., zulks naar het oordeel van GNSS.nl.

Niet tijdige levering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of niet-nakoming door de klant van enige verplichting jegens GNSS.nl

Tijdens de periode van levering heeft GNSS.nl het recht de Klant een tijdelijk alternatief aan te bieden, bijvoorbeeld door middel van huur, voor rekening van de Klant.Het vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Klant.

GNSS.nl is vrij in de keuze van het middel en de wijze van vervoer. GNSS.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en tot het verzenden van facturen voor deelleveringen.

De klant is GNSS.nl een door GNSS.nl vastgestelde redelijke vergoeding (inclusief BTW) verschuldigd voor de vrachtkosten en administratiekosten.

8. Reclamaties

Met betrekking tot zichtbare gebreken en tekorten dient binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk te worden gereclameerd. Met betrekking tot verborgen gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 14 dagen na ontdekking van een dergelijk gebrek of binnen 14 dagen nadat een dergelijk gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt. In ieder geval binnen de in artikel 9 genoemde garantietermijn, bij gebreke waarvan leveringen/werkzaamheden geacht worden door de Opdrachtgever te zijn aanvaard en niet meer kunnen worden betwist.

Indien een klacht wordt ingediend, dient de Klant de goederen onmiddellijk aan GNSS.nl terug te bezorgen voor rekening en risico van de Klant, op straffe van verlies van het recht om te reclameren.

De aansprakelijkheid van GNSS.nl in geval van een zichtbaar of verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van GNSS.nl dan:

i. terugbetaling van de aankoopprijs, of ii. reparatie, of iii. (her)levering van deugdelijke goederen, zulks naar keuze van GNSS.nl.

In het geval dat de (her)levering van deugdelijke goederen de terugbetaling van de aankoopprijs is, dan zal terugbetaling gebeuren binnen 14 dagen na het retourneren van de goederen.

 

9. 9. Derden

GNSS.nl is gerechtigd derden in te schakelen voor de levering van producten en/of het verrichten van diensten of andere verplichtingen.

10. Overmacht

Indien GNSS.nl ten gevolge van overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen en de overmacht naar het oordeel van GNSS.nl van blijvende of langdurige aard is, zullen partijen in overleg treden over een schikking.

Indien GNSS.nl door overmacht is verhinderd enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van GNSS.nl van tijdelijke aard zal zijn, dan is GNSS.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakte zich niet langer voordoet.

Als “overmacht” wordt beschouwd elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van GNSS.nl tijdelijk of blijvend verhindert of onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, alsmede elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die GNSS.nl redelijkerwijs niet kan voorkomen of die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van GNSS.nl valt of waarop GNSS.nl geen invloed kan uitoefenen. Onder andere de volgende factoren worden beschouwd als omstandigheden, oorzaken of gebeurtenissen die resulteren in overmacht: brand, explosie, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; stakingen, werkonderbrekingen, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluitingen, boycots; oorlog (verklaard of niet), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, sociale onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verplichtingen verhinderen, vertragen of anderszins belemmeren; gebrek aan transportmiddelen; onbevaarbaarheid of onbruikbaarheid van in aanmerking komende transportroutes of transportmiddelen; storingen of onderbrekingen in de levering, bevoorrading of beschikbaarheid van energie; storingen of onderbrekingen in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storingen of onderbrekingen of beëindiging van de levering van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten; storingen of vertraging in of van, of onderbrekingen of beëindiging van de levering van onderdelen, reserveonderdelen en andere artikelen; elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die het gevolg is van of samenhangt met het zogenaamde millenniumprobleem; niet-nakoming van verplichtingen door een schuldenaar of contractpartner van GNSS.nl (inclusief niet-nakoming van verplichtingen door een of meer derden); technische storingen en/of gebreken, vertragingen, verstoringen of onderbrekingen aan of bij de reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschappen en/of instrumenten; ernstige ziekte en ziekten met een epidemisch karakter.

 

11. Garantie

De garantieperiode van geleverde goederen en/of diensten door GNSS.nl bedraagt 12 maanden.

Indien de garantieperiode van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de hierboven vermelde periode, prevaleert de door de fabriek opgegeven garantieperiode.

De garantieperiode gaat in op de dag van levering.

In het kader van de garantie is GNSS.nl enkel aansprakelijk voor gebreken waarvan hij op de hoogte werd gebracht binnen de garantieperiode en waarvan de Klant bewijst dat ze binnen die periode zijn ontstaan als rechtstreeks gevolg van de ondeugdelijke fabricagemethode en/of het gebruik van ondeugdelijke materialen. Anders is GNSS.nl niet aansprakelijk.

De verplichtingen van GNSS.nl uit hoofde van deze garantie gaan niet verder dan kosteloze vervanging of reparatie van de defecte producten, naar keuze van GNSS.nl

De kosten (zoals inter ail transportkosten) voor reparaties/vervanging ter plaatse zijn te allen tijde voor rekening van de klant, met uitzondering van de arbeidskosten voor de betreffende reparaties/vervanging onder de garantie.

De klant zal te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GNSS.nl vragen voor herstellingen/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van de garantie.

De garantie geldt nimmer voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling of onjuist of verkeerd onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud, et cetera, door Opdrachtgever of derden.

 

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GNSS.nl is beperkt tot nakoming van deze verplichtingen onder de garantie genoemd in artikel 9. Iedere verdere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, kosten en interesten, veroorzaakt door werknemers van GNSS.nl of door GNSS.nl ingeschakelde derden, is, behoudens in geval van grove onrechtmatige daden en/of opzettelijk nalaten, uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart GNSS.nl voor elke mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende uit of verband houdende met de door GNSS.nl ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en/of leveringen.

13. Handelsbeperkingen en sancties

De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de levering van de Goederen en/of Diensten onderworpen kan zijn aan Handelsbeperkingen.
De Onderneming behoudt zich het recht voor om screenings- en achtergrondcontroles uit te voeren op de Klant voorafgaand aan de levering van de Goederen en/of Diensten en op elk moment tijdens de uitvoering van het Contract. De Klant zal de Onderneming alle medewerking verlenen die de Onderneming redelijkerwijs vereist in verband met dergelijke controles.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Handelsbeperkingen en zal niets doen waardoor het Bedrijf in overtreding zou zijn met deze beperkingen. In het bijzonder garandeert en verklaart de Klant dat hij:
a) geen eigendom is van of gecontroleerd wordt door een Gesanctioneerde Partij;

b) de Goederen en/of Diensten niet zal gebruiken, verkopen, doorverkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, distribueren, vervreemden, onthullen of anderszins behandelen, direct of indirect, naar:

(i) een land, grondgebied of bestemming waarmee de Onderneming, als beleidskwestie, geen zaken doet (met inbegrip van, maar zonder beperking tot Iran, Syrië, Soedan, Cuba, de Krim & Sevastopol en Noord-Korea, en elk ander grondgebied waarvoor van tijd tot tijd uitgebreide handelsbeperkingen gelden);

(ii) elk ander grondgebied waarnaar de levering van de Goederen en/of Diensten beperkt of verboden zou zijn onder Handelsbeperkingen (onder voorbehoud van het verkrijgen door de Klant van alle licenties en/of goedkeuringen die vereist zijn om een dergelijke levering uit te voeren); of

(iii) een gesanctioneerde partij (of een partij die eigendom is van of onder zeggenschap staat van een gesanctioneerde partij); en

c) alle vereiste uitvoervergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zal verkrijgen en behouden en alle formaliteiten zal vervullen die mogelijk vereist zijn onder Handelsbeperkingen om de Goederen en/of Diensten te gebruiken, te verkopen, door te verkopen, te exporteren, te herexporteren, over te dragen, te verdelen, te vervreemden, bekend te maken of er anderszins mee om te gaan.
d) zal de Klant de Goederen en/of Diensten, in hun geheel of gedeeltelijk, niet gebruiken in verband met de ontwikkeling, productie, behandeling, werking, onderhoud, opslag, detectie, identificatie of verspreiding van chemische, biologische of nucleaire wapens of de ontwikkeling, productie, onderhoud of opslag van raketten die dergelijke wapens kunnen overbrengen of voor enig militair eindgebruik in strijd met een toepasselijk embargo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, embargo’s gehandhaafd door de EU, het VK, de OVSE en/of de VN). Daarenboven zal de Klant de Goederen en/of Diensten niet verkopen, doorverkopen, leveren, exporteren, herexporteren, overdragen, omleiden, verdelen of van de hand doen aan een derde partij wanneer de Klant weet of redenen heeft om te vermoeden dat de Goederen en/of Diensten bestemd zijn of kunnen zijn voor één van de in deze Voorwaarde gespecificeerde gebruiksdoeleinden.

Naast elk ander rechtsmiddel dat ter beschikking staat van de Onderneming, zal de Klant de Onderneming en haar filialen, functionarissen en personeel vrijwaren, schadeloos stellen en schadeloos stellen (op basis van volledige schadeloosstelling) voor alle directe of indirecte aansprakelijkheden, vorderingen, eisen, schade, verliezen of uitgaven (met inbegrip van honoraria en verschotten van juridische en andere professionele adviseurs), interesten en boetes geleden of opgelopen als gevolg van een inbreuk op deze Voorwaarde 1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het Contract onmiddellijk te beëindigen in geval van een dergelijke inbreuk. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het Contract onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving en zonder boete in geval van een dergelijke inbreuk.
De Onderneming zal niet verplicht zijn om enige verplichting onder het Contract uit te voeren en zal het recht hebben om het Contract te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten van welke aard ook, indien zij, naar eigen goeddunken, redelijkerwijze van mening is dat een dergelijke uitvoering, geheel of gedeeltelijk, haar in overtreding zou plaatsen van enige Handelsbeperkingen (met inbegrip van, om twijfel te vermijden, indien een dergelijke overtreding het resultaat zou zijn van een vertraging of weigering van de toekenning van een licentie die vereist is onder Handelsbeperkingen).
Niets in deze Voorwaarde 1 zal een partij verplichten om op enige wijze te handelen in strijd met enige blokkerings- of antiboycotwetten met jurisdictie over de activiteiten van deze partij, met inbegrip van (indien van toepassing) de Anti-Foreign Sanctions Law van de Volksrepubliek China.

14. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde goederen blijft bij GNSS.nl totdat alle vorderingen van GNSS.nl op de klant volledig zijn betaald.

In geval van niet-nakoming van enige verplichting van de klant jegens GNSS.nl, heeft deze laatste het recht de goederen terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling.

15. Pandrecht en retentierecht

Op alle goederen die GNSS.nl uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, vestigt GNSS.nl een pandrecht en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BW toe tot zekerheid van alle vorderingen die GNSS.nl op de klant heeft en/of zal krijgen.

 

16. Diensten

In het bijzonder in die gevallen waarin GNSS.nl contractueel verplicht is diensten te verlenen, zal GNSS.nl deze slechts zo goed als redelijkerwijs mogelijk verrichten, zonder garantie te geven voor de resultaten die nodig zijn om aan de wensen van de Klant te voldoen.

 

17. Wettigheid

Als een of meer artikelen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zijn, heeft dit geen invloed op de andere artikelen.

 

18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van GNSS.nl en/of de Klant zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te Den Haag.

19. Vertalingen

In geval van tegenstrijdigheid tussen de originele (Nederlandse) versie en de vertaalde (Engelse) versie van deze algemene voorwaarden, prevaleert de originele (Nederlandse) versie.